Sıkça Sorulan Sorular

Satış Vaadi Sözleşmesi

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

A. SATICI: KENTPARK GAYR.GELS. HIZM. LTD. STI. – AKFEN INSAAT

TAAH.TURZ.TIC.VE SAN.LTD.STI.ADI ORT.TIC.ISL.,

Göztepe Mah. Şair Ahmet Kemal Sok. No : 14

KADIKÖY, İSTANBUL.

Sözleşme’de “SATICI” olarak anılacaktır.

ADRES: XXXXXXX

Sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır.

B. ALICI: XXXXXXX

TC. Kimlik no: XXXXXXX

2. GAYRİMENKULUN DEĞERİ

İşbu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile SATICI tarafından satışı ve ALICI tarafından alınması

vaadedilen Gayrimenkul’un / Bağımsız Bölüm’ün satış fiyatı KDV dahil ………….(……………)’dır.

İşbu bedel emlak vergi beyanı altında değildir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; SATICI’nın maliki bulunduğu ve tapunun İstanbul ili, Kadıköy ilçesi,

Göztepe Mahallesi, 104 pafta, 411 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı olan; uygulama projelerine göre

yapımı gerçekleştirilen “SUNSETPARK Caddebostan” isimli Proje içerisinde yer alan; tapu kaydına

şerh edilmiş şekil ve şartlarda ortak kullanım alanları, otopark ve Yönetim Planı’nda belirtilen tahsis ve

kullanım şartlarına haiz ve bu şartlarla sınırlı haklara sahip olan; ……… numaralı, takriben ……….

brüt alanlı, Bağımsız Bölüm’ün satış koşullarının ve SATICI ile ALICI’nın birbirlerine karşılıklı

taahhütlerinin düzenlenmesidir.

ALICI, alacağı brüt m2 alanı ve konum ve katında değişiklik olmaması kaydı ile mimari projenin

tasdikinden sonra bağımsız bölüm numarasında değişiklik olabileceğini şimdiden kabul etmiştir.

ALICI’nın bu konuda hiçbir itirazı yoktur.

4. SATIŞ BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI

A. Bağımsız Bölüm’ün işbu sözleşme ve ek(ler)’inde belirlenmiş şartlarda, peşin Satış fiyatı

B. Taraflarca mutabık kalınarak değiştirilmedikçe satış fiyatı sabittir. Ödeme Planı’ndan kaynaklanan

KDV dahil ……….-TL (………………….)’dır.

vade farkları ALICI tarafından ödenir. Satış Fiyatı’nın ödeme planı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir

parçası olan Ek’te yer almaktadır.

C. İşbu sözleşmeye ait CTH, İskan harçları, II no’lu harç beyannamesi, tapu harcının satıcıya ait

D. ALICI, SATICI’ya ödemekle yükümlü olduğu Peşinat, Taksit ve Ara Ödeme vb. ödemeleri

E. ALICI, tüm ödemeleri SATICI’nın kendisine vereceği “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” kod

F. ALICI tarafından yapılan ödemeler SATICI’nın banka hesaplarına alacak kaydedildikten sonra

kısmını, KMK’na uygun olarak Kat Mülkiyeti’ne geçilmesi ile ilgili doğacak harç ve vergilerin

tümü SATICI tarafından, satış fiyatı haricinde ayrıca ve ilaveten ödenecektir. ALICI tapu harcının

ALICI’ya ait kısmını ödemekle yükümlüdür. Site’nin yönetim planına uygun olarak yönetilmesi ve

işletilmesi için ödenecek aidat ve giderlerin tutarları, yönetim planına göre oluşturulan idari

organlar tarafından belirlenecek ve ödenecektir.

SATICI’nın işbu sözleşmede belirttiği Banka Hesap’larına yapacaktır. ALICI, bağımsız bölümün

satışıyla ilgili Banka Kredisi (mortgage) kullanması halinde ise kullandığı kredi tutarını Banka’ya

kredi kullanım günüyle aynı tarihte vereceği talimatla SATICI hesaplarına transfer edecektir.

numarasını ve ALICI’nın satın aldığı bağımsız bölüm numarasını açık ve yazılı olarak belirterek

SATICI’nın işbu sözleşmede belirtilen banka hesaplarına yapacaktır. Elden veya işbu sözleşmede

belirtilmeyen hesaplara yapılmış ödemeler tamamen ALICI’nın sorumluluğunda olup SATICI

tarafından ödeme alındı olarak kabul edilmeyecektir.

yapılmış sayılır. ALICI tarafından ödemelerin “Valör”lü yapılması SATICI’yı bağlamaz.

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. SATICI, bağımsız bölümü işbu sözleşme, ek(ler)inde ve Teknik Şartname – Mahal Listesi’nde

2. Teslim; satışa konu bağımsız bölümün ve bağımsız bölümün bulunduğu Bina’da yer alan ortak

3. SATICI, bağımsız bölümün inşaat, imalat ve yapım ile ilgili her tür işini, satış bedeli ve ilgili

4. SATICI, BİNA YÖNETİM PLANI uyarınca ALICI’nın kullanımına tahsis edilen depoyu

B. ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. ALICI, satın aldığı bağımsız bölümün satış bedeli ve vade farkı, ara ödeme, masraf vb. tüm

2. ALICI’nın konut kredisi kullandığı Banka’ya ve SATICI’ya ödemelerinin miktarı ve vadesi ne

3. ALICI’nın banka kredisi sebebiyle taahhütlerini yerine getirmemesi ve banka tarafından bu

4. ALICI’nın işbu sözleşme ile satın aldığı bağımsız bölümün tapusunun kendisine devir ve

5. ALICI, satın aldığı bağımsız bölümü işbu sözleşme ve ek(ler)inde yer alan teknik şartname ve

6. ALICI, bağımsız bölüm kendisine teslim edilmiş olsa bile, iskan izni alınana ve SATICI’ya

7. ALICI, SATICI’nın kendisine yaptığı bağımsız bölüm davetine uymak ve süresi içinde bizzat

belirtilen şartlarda imal edecek ve teslim tarihinde ALICI’ya teslim edecektir. SATICI,

bağımsız bölümü mücbir sebepler ve mevsime bağlı gecikmeler dışında 31/12/2016 tarihinde

“anahtar teslim” olarak tamamlayarak teslim edecektir. SATICI bu süreyi, inşaat ve

mevzuattan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, en fazla 3 ay uzatabilir. Bu 3aylık uzatma

süresince ALICI hiçbir şekilde kira veya benzeri maddi ve manevi talepte bulunmayacağını

kabul eder. Peyzaj ve bahçeye ait alanların yapımı ve çevre düzenlemesi süresi, teslim

süresinin dışındadır. Bu alanlar, teslim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanacaktır.

alanlarının işbu sözleşme, ek(ler)inde ve Teknik Şartname – Mahal Listesi’nde belirtilen

şartlarda inşaa edilip bitirilerek ALICI’nın kullanımına uygun halde ALICI’ya teslim

edilmesidir. Yapı Kullanma İzni, bağımsız bölümün ALICI’ya tesliminden sonra Yapı

Denetim Firması’nca İş Bitirme Belgesi’nin tanzim edilmesi ve verilmesini müteakip; aynı

zamanda ise o günkü bağımsız bölüm maliklerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi

kayıt ve şartıyla SATICI tarafından alınacaktır..

maddelerde belirtilen masraflarından başka bir ödeme talep etmeksizin ALICI adına da takip

ederek sonuçlandıracaktır.

binanın iskanının alınmasına mütakip 6 ay içinde teslim etmek zorundadır.

ödemeleri vadesinde ve eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

olursa olsun iki (2) taksidini süresinde ve tam olarak ödemediği takdirde SATICI, ikinci (2.)

ödemenin vade tarihinde ALICI’ya yedi (7) gün ek süre tanıyarak muacceliyyet ihbarında

bulunur. ALICI’nın bu süre sonuna kadar gecikmiş tüm ödemeleri yapmaması halinde geriye

kalan tüm ödeme ve taksitler, nereye ödeneceği ayrılmaksızın muaccel hale gelir. Ödemelerin

bu şekilde aksatılması ancak verilen süre sonunda ödenmesinden sonra ALICI’nın herhangi bir

taksidini veya ödemesini tekrar aksatması, eksik ödemesi veya hiç ödememesi halinde ise bu

kez ALICI’ya herhangi bir ek süre verilmez ve banka borcu dahil tüm borçları muaccel hale

gelir.

durumun SATICI’ya rücu edilmesi halinde, SATICI uğradığı ve uğrayacağı tüm zarar ve

ziyanı faiz ve masrafları ile birlikte, bankadan ayrı ve bağımsız olarak, doğrudan ALICI’dan

talep eder. Bu talep durumunda ALICI, bankanın yasal girişimlerinin sonuçlanması veya

başkaca takiplerin sonuçlanmasının beklenmesi iddiasıyla hareket edemez, başkaca herhangi

bir iddia ileri sürmeksizin SATICI’nın taleplerini karşılamakla yükümlüdür.

ferağı yapılmış olsa bile, borcunun tamamını ödemeden, SATICI’nın yazılı izin ve muvafakatı

olmadan ve varsa ALICI’nın kredi kullandığı bankanın yazılı izin ve muvafakatı olmadan,

kendisine devir ve ferağı yapılmış olan bağımsız bölümün tapusunu fiilen ve hukuken

3.kişilere devir ve temlik edemez.

mahal listesine uygun olarak teslim almayı; başkaca taleplerde bulunmayacağını kabul, beyan

ve taahhüt eder.

borcu tamamen bitene dek, bağımsız bölümde hiçbir fiziki değişiklik veya tadilat yapamaz.

Ancak iskan izni alındıktan ve ALICI’nın SATICI’ya olan borcu tamamen bittikten sonra,

ALICI, bağımsız bölümün betonarme yapısına, taşıyıcı sistemine zarar vermeden, yönetim

planına uygun olarak ve Site Yönetimi’nin yazılı olur ve muvafakatını almak kaydıyla

değişiklik veya tadilat yapabilir.

kendisi veya vekili marifetiyle bağımsız bölümü teslim almak zorundadır. ALICI’nın bağımsız

bölümü teslim almaktan kaçınması halinde; teslim alma süresinin bittiği tarihten itibaren,

bağımsız bölüme ilişkin bakım ve onarım, her türlü yönetim ve umumi gider payları ile vergi

resim ve harçları toplamının %25 (yüzdeyirmibeş) fazlasıyla, ALICI tarafından bağımsız

8. SATICI, bağımsız bölümün ALICI’ya geç teslim edilmesinden dolayı ödemek zorunda kaldığı

9. ALICI’nın davete rağmen teslim almaması halinde geç teslim gibi sebeplerle gecikme veya

10. ALICI, teslim tarihinden önce (inşaat faaliyetlerinin devamı sırasında) bağımsız bölümü

bölümü teslim aldığı tarihte peşinen ödemek zorundadır. Bu ödeme yapılmadan teslim

yapılmaz ve temerrüt hali devam eder.

giderleri, yasal faizleri ve ödenen meblağın %25 (yüzdeyirmibeş)’i oranındaki Cezai Şart ile

birlikte ALICI’ya rücu eder.

teslimin gecikmesi sebebi ile bağımsız bölümün göreceği zarar ve hasarlar sebebi ile

SATICI’dan kira, hasar, veya geç teslim tazminatı gibi bir talepte bulunamaz.

görmek vb. gerekçelerle yazılı izin ve SATICI’nın görevlendirdiği bir refakatçi olmaksızın

şantiye sahasına giremez. Bağımsız bölüm’ü görmek isteyen ALICI, bu yöndeki talebini

SATICI’ya yazılı olarak bildirir. SATICI’nın onayı ile belirlenen gün ve saatlerde, gerekli

güvenlik önlemleri de alınarak, bağımsız bölüm satıcının bir yetkilisi refakatinde ALICI’nın

incelemesine hazır bulundurulur. Belirlenen prosedüre uyulmaksızın, izinsiz ve denetimsiz

biçimde şantiye sahasına girilmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü kaza veya hasardan ALICI

sorumludur.

6. KAT İRTİFAKI, KAT MÜLKİYETİ, YÖNETİM PLANI ve GENEL GİDERLER

A. ALICI’ya kanuna uygun biçimde kat irtifakı tesis edilen bir bağımsız bölüm satılmaktadır.

Bağımsız bölümün inşaatlar bitip iskan izinleri alındıktan sonra Kat Mülkiyeti’ne dönüştürülmesi

ve Kat Mülkiyeti esasına göre tapu çıkarılması, cins tashihi işlemleri, tüm masrafları SATICI

tarafından gerçekleştirilecektir.

B. ALICI, gerek kat irtifakı gerekse kat mülkiyeti kurulması aşamasında bağımsız bölümün

bulunduğu Ana Gayrimenkul üzerinde yönetim planı oluşturma ve gerektiğinde bu yönetim planını

değiştirme hususunda SATICI’nın tam yetkisini ve bu şekilde tapuya şerh edilecek Yönetim Planı

hükümlerinin bağlayıcılığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

C. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre gerekli organlar oluşuncaya kadar; konutun veya işyerinin

bulunduğu bina ortak yer ve tesisler SATICI tarafından yönetilebileceği gibi, SATICI yönetim

işlerini bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de bırakabilir veya devredebilir.

7. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ÜN TAPU VE FERAĞ TAKRİRİNİN VERİLMESİ

Satılan bağımsız bölümün tapu devir ve ferağı aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi ile yapılır.

A. Satış bedeli ve bu sözleşmede belirtilen tüm ödemelerin tamamının SATICI’ya ödenmesi halinde

tapunun üzerinde hiçbir takyidat konulmadan tapu ALICI’ya devredilir. Ancak ALICI tapuyu

almasına rağmen bu sözleşmedeki diğer hükümlere uymak zorundadır.

B. Banka kredili satışlarda, bağımsız bölüm SATICI kefaleti ile Banka’ya 1. derecede ipotek edilerek

ALICI’nın banka ile yaptığı sözleşme gereğince ALICI adına mortgage kredisi kullandırılmaktadır.

SATICI, bu krediye bağımsız bölümün ALICI’ya teslimine ve teslim belgesini alıncaya kadar

Banka’ya karşı ALICI ile birlikte müşterek ve müteselsil borçludur.

C. Tapunun ALICI’ya devri için; bağımsız bölümün ALICI’ya teslimine kadar ödenmesi gereken tüm

ödemelerin tam ve zamanında yapılması; bağımsız bölümün tesliminin gerçekleşmesi; teslimle

birlikte ALICI’nın bağımsız bölümü teslim aldığına dair belgeyi SATICI’ya vermesi; bağımsız

bölüm tapusunun ALICI’ya devri öncesinde kredi sözleşmesindeki SATICI kefaletinin sona

erdiğine dair yazının Banka’ca düzenlenerek SATICI’YA verilmesi ve böylelikle SATICI’nın

kefaletinin sona ermesi ile bağımsız bölüm, üzerindeki ALICI’nın aldığı krediye karşılık BANKA

İPOTEĞİ ile birlikte ALICI’ya devredilecektir.

D. SATICI’nın kabulü ve ALICI’nın SATICI’ya yeterli teminatı vermesi halinde bağımsız bölüm

tapusu usulü dairesinde ALICI’ya her zaman devredilebilir.

E. Hangi halle olursa olsun tapunun verilmesi SATICI’nın diğer hak ve alacaklarından feragat ettiği

anlamına gelmez.

8. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ÜN TESLİMİ

Bağımsız bölüm 5. Maddeki belirtilen tarihte ALICI’ya teslim edilecektir. Bu aynı zamanda Proje’nin

de bitim tarihidir. SATICI, inşaatları tamamladığında ALICI’ya bağımsız bölümü teslim alması için

yazılı davette bulunur. ALICI yapılan davet bildiriminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bağımsız

bölümü kendisi veya vekili aracılığıyla teslim almak zorundadır. Bu süre içerisinde başvuran ALICI’nın

bağımsız bölümde eksiklikler olması ve bu hususların SATICI’nın katılımıyla tutanak altına alınması

halinde nihai teslim bu eksikliklerin tamamlanmasıyla yapılır. Eksik teslim tutanağında belirlenen

maddeler kesin olup bunların giderilmesiyle ALICI ile SATICI arasında “Teslim Tutanağı” düzenlenir

ve imzalanır. Bu tutanakta belirtilmeyen hususlar daha önce teslim edilmiş sayılır. Eksik teslim

tutanağındaki işlerin yapılmasıyla yeniden teslim daveti çıkarılmaz ve varsa eksiklikler tamamlanınca

fiili teslim yapılır.

Bağımsız bölümü teslim alan ALICI, yanlış veya hatalı imalat ile gizli ayıpların düzeltilmesi konusu

dışında kullanımdan, yıpranmadan veya yanlış müdahaleden kaynaklanan tüm hasar ve kusurlardan

kendisi sorumludur. Bu süre teslim belgesi ile başlar. Teslim belgesi düzenlenmeden bağımsız bölüm

teslim edilmez.

Teslim ile birlikte ALICI, SATICI’nın kanundan doğan sorumlulukları dışında Kat Mülkiyeti Kanunu,

Yönetim Planı, İşletme Projesi ve bu sözleşme uyarınca kat malikine yüklenmiş olan tüm

mükellefiyetleri üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Teslim SATICI’nın ALICI’dan olan alacaklarını talep hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez. Bağımsız

bölümün teslimine rağmen her tür genel abone ve hizmetlerin verilmeye başlandığı bilgisi yazılı olarak

ALICI’ya verilmeden önce bağımsız bölümde yaşam başlamayacaktır. Bu nedenle bu bildirimden önce

kendi bağımsız bölümünde yaşamaya başlama halinde SATICI hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi

kesin teslim yapılmış sayılır.

Mücbir sebep, olağanüstü hal vb. gibi SATICI’nın iradesini aşan nedenlerin ortaya çıkması halinde süre

durur, mücbir sebep yada engel ortadan kalktığında süre tekrar başlar ve aradaki süre teslim süresine

eklenir.

Bağımsız Bölüm’ün teslim süresi belli olmakla birlikte, sözleşme ve eklerine göre veya tarafların

mutabakatı ile verilen ek süreler, mücbir sebep süreleri, eksiklikleri giderme süreleri, eksik teslim

belgesine göre tamamlama süresi, uygun görülecek süre vb. nedenlerle uzayan süreler de eklendikten

sonra bulunacak teslim sürelerini geçerse; SATICI, teslimde gecikilen her ay için KDV hariç peşin satış

bedelinin binde ikisi kadar gecikme Cezai Şart’ını ALICI’ya ödemekle yükümlüdür.

9. GENEL ŞARTLAR

A. SATICI’nın yükümlülüğü, bu sözleşmede kendisine düşen taahhütler ile Teknik Şartname’de yer

alan hususların gerçekleştirilmesi ile sınırlıdır.

B. Esas olarak Sözleşme ve Teknik Şartname geçerli olup, tanıtım için kullanılan ve SATICI’nın

üzerinde gerekli gördüğü zaman değişiklik yapabileceği tanıtım amaçlı “görsel malzeme“ ileri

sürülerek hak talebinde bulunulamaz.

C. SATICI, yapım sırasında teknik zorunluluk sayılabilecek sebeplerle her türlü değişikliği serbestçe

yapabilir. ALICI, bu değişikliklere ilişkin herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ancak bu

değişiklikler ALICI aleyhine yapılamaz.

D. Bağımsız Bölüm’e su, elektrik, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerin kurulumuna ilişkin her türlü

gider (tesis, abonman vs.) ALICI’ya aittir. ALICI, bu abonelikleri kendi adına tesis etmeksizin,

SATICI’ya ait hizmet veya aboneliklerden faydalanırsa; bunların tüm masraf ve giderlerinden

kendine düşen bedelleri zamanında ve itirazsız ödeyecektir. Ancak SATICI bu faydalanmayı süre

veya şart olmaksızın her zaman iptal ile yetkilidir.

E. Tapu devri için gerekli belgeler, SATICI tarafından ALICI’ya verilecek ve ALICI tapu devir

işlemlerini yapacaktır. Devir bedellerinin ALICI’ya düşen miktarı başkaca bir ihtar veya karara

gerek kalmaksızın ALICI tarafından SATICI’ya ödenir.

F. ALICI, işlemlerin kendi adına yürütülmesinden dolayı, gerek resmi merciler (Belediye, ilgili

Elektrik Doğalgaz ve Su Kurumları, SSK ve Tapu Sicil Müdürlüğü vb.) nezdindeki işlemleri takip

ve sonuçlandırmak, gerekse hukuki işlemlerin (Kat Mülkiyeti kurulması, Yönetim Planı şerhi,

değiştirilmesi vb.) gerçekleştirilmesi amacıyla; SATICI’ya veya SATICI’nın göstereceği üçüncü

kişilere) yasal izinleri ve ekte örneği bulunan Vekaletname’yi verecektir. ALICI, “bu işleri bizzat

kendisi takip edeceği veya kendi vekilleri vasıtasıyla yürüteceği” gerekçesiyle bu vekaletleri

zamanında vermekten kaçınamayacağı gibi, verilmiş vekaletleri de işlerin sonuçlandığı kendisine

SATICI tarafından resmen bildirilmeden iptal edemez. Vekaletler sadece vekil edilence tarif

edilmiş işler için kullanılacak ve yapılan işlerin birer suretleri ALICI’ya verilecektir. Bu

vekaletlerden doğan işlerin masrafları ALICI tarafından ödenir, ancak hiçbir şekilde vekalet ve iş

takip ücreti talep edilmez.

G. ALICI konumunda birden fazla gerçek veya tüzel kişi bulunması halinde, ALICI’ların sorumluluğu

müşterek ve müteselsildir. Bu sebeple alıcılardan hiç biri def’i beyanında bulunamazlar. Bu

Sözleşmede “ALICI” belirtilerek tanımlanan bir konuda, ALICI’lardan herhangi birisine yapılan

tebligat ve/veya ALICILAR’dan herhangi birisi tarafından gerçekleştirilen yazılı irade açıklaması

tüm ALICILAR’ı bağlar. ALICILAR arasında bu konularda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar,

SATICI yönünden hüküm doğurmaz.

10. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

SATICI, ALICI’nın Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi,

Sözleşme’ye aykırı davranması veya Sözleşme’nin yürütülebilmesi için SATICI’nın bildirimlerine

uymaması halinde Sözleşme’yi tek taraflı fesih edebilir.

ALICI’nın yükümlülüklerine uymaması nedeniyle, SATICI’nın Sözleşme’de öngörülen cezai şart veya

tazminat gibi başka haklarını kullanmış olması, SATICI’nın fesih hakkını ortadan kaldırmaz.

ALICI’nın kusuru nedeniyle feshin gerçekleşmesi halinde ALICI’nın SATICI’ya o tarihe kadar ödediği

bedellerden SATICI’nın zararına sebep olmayacak tüm masraf ve kesintiler yapıldıktan sonra kalan

ödenmiş bedelin %10’u (yüzdeon) sözleşme fesih tazminatı olarak kesilir. Kalan bedel ise bağımsız

bölümün yeniden satılmasını müteakiben en geç 15 (onbeş) gün içinde faizsiz olarak ALICI’ya iade

olunur. Geri ödeme için satışın gerçekleşmemesi halinde iade satışa konu bağımsız bölümün teslim

tarihini geçemez.

Sözleşmesi feshedilen ALICI bağımsız bölümü teslim almışsa teslim aldığı tarihteki haliyle ve en geç 3

(üç) günde derhal tahliye ederek SATICI’ya geri teslim zorundadır. Bağımsız bölüm derhal geri teslim

edilmez ise çevre emsal kira bedelinin %50 (yüzdeelli) fazlasıyla oturduğu süre için kira öder. Geri

teslim yapılmadığı sürece iade yapılmaz ve iade yapılırken bu tahakkuk eden kira bedelleri ile iade

edilen yerin eski hale getirilme masrafları, tazminatlar ve masraflar peşinen kesilir.

SATICI'nın Sözleşme’de yer alan “Bağımsız Bölüm’ün Tapu ve Ferağ takririnin verilmesi”

şartlarında, süresi içerisinde ve Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerle tamamlayarak bağımsız

bölümü ALICI’ya teslim etmemesi; tapu devir ve ferağ verilmesi şartları oluştuğu halde tapuda devir ve ferağ yapmaması veya SATICI’nın yükümlülüklerinden herhangi birini telafi edilemez şekilde yerine getirmemesi ve bu konuda ALICI tarafından yapılan bildirimlere uymaması halinde ALICI Sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

ALICI’nın Sözleşme’de öngörülen cezai şart veya tazminat gibi başka haklarını kullanmış olması, ALICI’nın fesih hakkını ortadan kaldırmaz. Bu durumun gerçekleşmesi halinde yapılan fiili ödemelerinin tamamını ve bunun %10’u (yüzdeon) kadar masraf ve tazminatı SATICI’dan talep eder.

Taşınmazın sözleşme ve eklerine uygun yapılması ve teslimi hallerinde ALICI’nın fesih hakkı

olmayacaktır.

11. TEBLİGAT ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar aralarında “yazılı beyan” usulünü seçtikleri için, şifahen söylenen hiçbir husus geçerli değildir.

Yazılı beyanlar ise, sadece ALICI’nın veya SATICI’nın kendilerince veya resmi vekilleri yoluyla ve Tebligat Kanunu’na uygun yapılması halinde geçerlidir.

Taraflar arasındaki irade beyanlarının geçerliliği yazılılık koşuluna bağlı olup, Sözleşme’de gösterilen adresler tarafların tebligat adresi olarak kabul edilir. Adreslerin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi halinde sonuç doğurur. Yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde eski adrese gönderilen tebligatlar geçerli ve anılan adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Bu durumda Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanmadığından bahisle usulsüz tebligat iddiasında

bulunulamaz.

Sözleşme konusu borç ve ödemeye ilişkin her türlü uyuşmazlıkta, SATICI kayıtları ve defterleri yegane delil kabul edilir. Bu kabul, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca “münhasır delil sözleşmesi” niteliğindedir.

Sözleşme nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. SÖZLEŞME’NİN EKLERİ

– Mahal Listesi

– Vekaletname örneği

13. İRADE’YE UYGUNLUK BEYANI

Taraflar işbu Sözleşme’de yer alan hükümleri özenle inceleyip, okuyarak benimsediklerini,

düzenlemelerin tamamında mutabık kaldıklarını ve Sözleşme’deki yükümlülüklerini ve sorumlulukları

kapsamında düzenlenen tüm hususları açıkça kabul ve taahhüt ettiklerini beyan kabul ve taahhüt ederler.

13 Madde’den ve Ek 4 Belge’den oluşan iş bu Sözleşme; 29/11/2014 tarihinde, birer nüshası taraflarda kalacak şekilde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

SATICI ALICI

KENTPARK GAYR. GELS. HIZM. LTD. STI. – ……………………..

AKFEN INSAAT TAAH.TURZ.TIC.VE SAN.LTD.STI.

ADI ORT.TIC.ISL

Tasarım Proje Hakkında

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde Kapıcı Dairesi Olacak Mı?

Ruhsat projelerinde kapıcı dairesi gösteriliyor. İnşaat bitip iskan alındıktan sonra kat malikleri kapıcı dairesinin nasıl kullanacağını belirleyecektir.

 • Otopark İmkanları Nelerdir?

Her daireye 1 kapalı otopark yeri hesabı yapılarak 29 araçlık otopark yeri tasarlanmıştır.

Otopark yerleri tahsisli değildir.

 • Klima Var Mı?

Dairelerde salonda ve ebeveyn yatak odasında Klima alt yapısı sağlanacaktır. Sadece salonda 1 adet  A sınıfı klima takılacaktır.

 • Isınma ve Sıcak Su Sistemi Nedir?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği, Konutların ısınma ve kullanma sıcak su sistemi bina merkezi sistem olup, kullanım sıcak suyu da merkezi kazan sisteminden temin edilecektir. Dairelerin, ısınma suyu kalorimetre, sıcak su kullanım miktarları sıcak su sayaçları ile konutlar bazında belirlenecektir

 • Sunsetpark Göztepe’de Daire Aldım; Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayacımı Ben Mi Alacağım?

Elektrik ve doğalgaz  sayaçlarının temini ve montajı Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır. Kentpark & Akfen tarafından abonelik bağlantı bedelleri elektrik idaresine yatırılacaktır. Müşteri, abonelik evrakları ile birlikte İgdaş ve Ayedaş’a gidip abonelik güvence bedellerini ödeyerek aboneliğini yapacaktır.

Kullanım su sayacı alımı, montajı ve aboneliği Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır.

 • Dekorasyon Alternetifleri Nelerdir?

Farklı beğeniler için 3 farklı dekorasyon alternatifi sunulacaktır.

Dekorasyon alternatiflerini satış ofisimizden ya da www.sunsetparkgoztepe.com adresinden öğrenebilirsiniz.

 • Dairede Isı ve Ses İzolasyonu Var Mıdır?

Enerji Performans Yönetmeliği çerçevesinde, bağımsız bölümler arasında gerekli ısı ve ses izolasyonu yapılacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Telefon Kapasitesi Durumu Nedir? İnternet Bağlantısı Var Mıdır?

Telefon ve internet hizmetinin sağlanması Türk Telekom’un hizmetleri içinde yer almaktadır. Türk Telekom’un Sunsetpark Göztepe Projesine  bu hizmeti getirmesi halinde daire sahiplerinin faydalanması mümkün olabilecektir. Her evde minimum 1 adet analog telefon hattı, 4 adet ethernet hattı (Telefon, IP TV, yüksek hızlı geniş bant internet erişimi) altyapısı kurulacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Jeneratör Var Mıdır?

Tüm ortak alanların ve dairelerin güç ihtiyacını karşılayacak kapasitede jeneratör sağlanacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Yangın İhbar Butonu Var Mıdır?

Blok kat hollerinde, kapalı otoparklarda, Yangın ihbar butonu ve korna mevcuttur.

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde Kaç Adet Asansör Bulunmaktadır?

En az bir tanesi 900kg olmak üzere toplamda 2 adet asansör bulunmaktadır.

 • Su Deposu Var Mı?

Konutların kullanma suyu şehir şebekesinden temin edilecek olup, su kesilmeleri ve basınç yetersizliğine  karşı su deposu ve hidrofor sistemleri bulunacaktır.

Yangın ve bahçe sulama su deposu 2. Bodrum katta bulunacaktır. Yangın suyu deposundan binaya su bağlantısı bulunmaktadır.

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde İnterkom Sistemleri Nasıldır?

Dairelerde bina giriş kapısı daire içi görüşme sağlayan görüntülü bir interkom sistemi kurulacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de CCTV ( Kapalı Devre Kamera Sistemi ) Var Mıdır?

CCTV ( kapalı devre kamera sistemi ) bulunmaktadır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Engeliler İçin Neler Düşünüldü?

Engelli ve çocuk arabası sirkülâsyonu düşünülerek bina içi asansörlere ulaşım sağlanacak, ortak peyzaj alanlarında , engelli ve bebek arabası dolaşımı sağlanabilecek şekilde yol bağlantıları yapılacaktır.

 • Bahçe ve Peyzaj Özellikleri Nelerdir?

Bitkisel peyzaj çalışması Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır. Bahçe katı olduğu gibi sadece peyzaja ayrılmıştır.

Bahçenin içinde yeşilliklerle çevrilmiş 1 adet kamelya ve 1 adet çocuk parkı olacaktır.

 • Daire Tipleri Nelerdir?

1+1 , 2+1, 3+1 ve 4+1 olacaktır.

İnşaat Yapım Teknikleri

 • Sunsetpark Göztepe’nin zemin yapısı nasıldır? Sunsetpark Göztepe’e ait zemin etüd raporunu alabilir miyim?

Sunsetpark Göztepe proje sahası genellikle düz bir yapıya sahiptir. Proje alanında heyelan, su baskını vb. doğak afet izlenimleri gözlenmemiştir.  Arazide 0,5-1,5m civarında dolgu malzemesi bulunmakadır. 1,5-4,5m aralığında anakayanın ayrışması sonucu siltli kil katmanı bulunmaktadır.5,4-9,4m aralığında ise sarımsı gri-mavimsi gri tonlarda kil taşı – kireç taşı litolojisindedir.  Proje zemini kayma dalga hızları bakımından zemin grubu A sınıfıdır. Orta-iyi sismik dirençli zon olarak tanımlanabilir. Planlanan temel seviyelerinde taşıma gücü ve oturma problemi yoktur. Yeraltı su seviyesi 8,5m civarlarındadır.. Söz konusu bilgiler hazırlanan zemin etüt raporunda ayrıntılı olarak verilmekte olup daire alıp almadığına bakılmaksızın isteyen kişiye satış ofislerinden zemin etüd raporu verilebilir. Satış ofislerimizden zemin etüd raporlarımızı temin edebilirsiniz.

 • Binada Deprem Güvenliği Nasıldır?

Sunsetpark Göztepe projesi tümüyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanmış olan Standartlara ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)’e uygun olarak tasarlanmış, ilgili Yönetmelik ve Standartların gerektirdiği tüm şartlar sağlanmıştır. Saha bütününde ve binanın altında sondaj çalışması ve jeofizik çalışmalar (rezistive-özdirenç ölçümleri, microtremör, presiyometre ve sismik kırılma ölçümleri) yapılmış, zemin sondajlarından alınmış numuneler üzerinde Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarda;P laboratuar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler konusunda uzman inşaat, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından analiz edilmiş; proje kapsamında inşaa edilecek yapıların temel zeminleri, bina-zemin ilişkileri, deprem ve doğal afet risklerine ilişkin mühendislik değerlendirmeleri ve önerileri zemin ve temel etüt raporu olarak düzenlenmiştir. Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları tarafından da onaylanan zemin ve temel etüt raporunda verilen değerlendirme ve öneriler öğretim üyeleri ve akademisyen geoteknik danışmanlar tarafından incelerek yapıların temel sistemleri ve depremsellikleri belirlenmiştir. Sunsetpark Göztepe inşaatı belirlenen temel sistemleri ve depremselliklere tümüyle uygun olarak tasarlanmış olup, tasarımlarına uygun olarak inşaa edilecektir.

 • Konutun İnşaat Yapım Tekniği Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

Zemin ve temel etüt raporunda yapıların radye temel ile taşıtılması durumunda taşıma gücü açısından herhangi bir sorun ile karşılaşılması beklenilmediği belirtilmektedir. Bu sebeple proje genelinde temel sistemi radye temel sistemi olarak belirlenmiştir. Bina temeli zemin raporunda uygunluğu belirtilen derinlikte 85cm kalınlıklı radye temel olarak teşkil edilecektir. Temel üzerine bina geleneksel ve modern kalıp sistemleri kullanılarak 2 bodrum+zemin+9 kat olarak yapılacaktır. Döşeme sistemi asmolen olacaktır. İnşaatın her adımında birinci sınıf işçilik anlayışını kaybetmeyip birinci sınıf malzeme kullanılacaktır. Ayrıca elektrik, mekanik gibi altyapısal işler gündelik yaşantıya hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Altyapısal tüm işler kullanıcının verimli olarak kullanmasına yönelik tasarlanmıştır.

 • Temeller Korozyona Karşı Nasıl Korunacaktır?

Tüm yapı temelleri bohçalama sistemi ile izole edilerek zemin suyu etkilerinden korunacaktır. Ayrıca tüm yapının çevresi çevre drenajı tesis edilerek zemin suları drene edilecek; böylece yapı temelleri zemin sularının zararlı etkilerinden korunmuş olacaktır. Radye temel imalatlarında pas payı değerleri yüksek tutularak temel sistemlerindeki donatının korozyona uğraması önlenmektedir.

 • Kış Aylarında Su Yoğunluğu Nasıl Drene Edilecektir?

Yüzeysel sular Yağmur suyu drenaj hatları ile drene edilecektir. Gerek kapalı otopark gerek açık otopark yüzeysel suları altyapısı özenle tasarlanarak korige borularla şehir yağmur suyu hattına ulaştırılacaktır. Bu şekilde proje alanında herhangi bir şekilde drenaj sıkıntısı olmayacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Kullanılan Betonun Özellikleri Nelerdir?

Temel betonunda C30 sınıfı ve kat betonlarında C35 kategorisinde, yüksek mukavemetli beton çeşidi kullanılacaktır. Projede uygulanacak her beton uygulamasından beton numunesi alınarak uygunlukları hem belediyece hem de özel laboratuvar denetiminde kontrol edilecektir.

Satış İşlemi

 • Yabancı Uyrukluyum. Sunsetpark Göztepe’den Daire Alabilir miyim?

Yabancı uyrukluların taşınmaz edinim talepleri, vatandaşı oldukları ülkenin Türkiye ile arasındaki karşılıklılık durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Eğer vatandaşı olunan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık var ise, gerekli onaylar alındığı takdirde daire sahibi olunabilir. Konunun takibi Kentpark & Akfen tarafından yapılmaktadır. Detaylı bilgiye Satış Ofislerimizden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda konut edinme talepleri; ilgili belediye veya valilikten alınacak yazı ile Uygulama İmar Planı veya Mevzi İmar Planında talep konusu taşınmazın, konut veya işyeri olarak ayrılmış olduğunun belgelendirilmesi ve bu amaçlarla kullanılmak amacıyla tapuya tescil edilmiş olması ile yetkili komutanlık vasıtasıyla askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri dışında kaldığının tespiti kaydıyla, doğrudan Tapu Sicil Müdürlüklerince yapılacaktır. Belirtilen koşulların sağlanması halinde ilgili ülke vatandaşları konut edinebileceklerdir.

Eğer vatandaşı olunan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık yok ise, kişinin konut edinme talebi, Genel Müdürlükle herhangi bir yazışma yapılmadan doğrudan Tapu Sicil Müdürlüklerince reddedilecektir.

Son olarak, karşılıklılık olan ülke vatandaşlarından biri olunmaması halinde, kişilerin konut edinme talepleri, gerekli belgeleriyle birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek alınacak talimata göre sonuçlandırılacaktır.

Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan ve bulunmayan ülkelerin listesi değişebileceğinden veya ülkeler arasında her an farklı koşullar getirilebileceğinden, yabancı uyruklu kişilerin konut edinme talepleri o günün koşullarının öğrenilmesi ile netlik kazanacaktır. Bu nedenle talep tarihinde TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü) bünyesinde yer alan yabancı işler biriminden bilgi edinilmesi ile en doğru sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

 • Daireyi Satın Almadan Önce Sözleşmenin Bir Kopyasını Alabilir miyim?

Dilerseniz Satış Ofisimizde örnek sözleşmemizi inceleyebilirsiniz

 • Sunsetpark Göztepe’de Birden Fazla Kişi Ortak Daire Alabilir Miyiz?

Evet ortak daire alabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri

 • Sunsetpark Göztepe’de Site Aidatları Nasıl Olacak?

Sözleşmede belirtilen teslim tarihiyle birlikte yaşama başlayan apartmanda, apartman yönetimi tarafından belirlenmiş aidatların da daire sahipleri tarafından ödeme sorumluluğu başlamış olacaktır

Aidat miktarları apartman yönetimi oluştuktan sonra apartman yönetimi tarafından hazırlanan yıllık bütçenin kabul edilmesiyle belirlenir. Aidatlara dahil olan kalemlerin içeriği ve paylaşım tarzı yönetim planında yer almaktadır. Aidat miktarlarıyla ilgili duyurular apartman yönetimi tarafından daire sahiplerine ayrıca yapılacaktır.

 • Sunsetpark Göztepede Apartman Aidatı Ne Zaman Başlar? Ortak Alanların Bakımını Kim Yapar?

Apartman aidatı, daire teslimleriyle birlikte Sunsetpark Göztepe apartman yönetiminin teşkili ve devreye girmesi ile başlar. Aidatın ne zaman yatırılacağını aparman yönetimi belirler. Sunsetpark Göztepe projesi ortak alanlarının bakımı apartman yönetimi tarafından yapılır.

 • Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan ) Alımı, Cins Tashihi İşlemleri Nasıl ve Ne Kadar Zamanda Gerçekleştirilmektedir?

İnşaatın bitimi akabinde iskan belgesini alabilmemiz için, namınıza arsa emlak vergi beyanı değişikliği yapılarak bina emlak beyanı tanzimi ile firmamız tarafından KADIKÖY Belediyesi’ne verilerek beyan suret tasdiki yapılır.

İskan ve Cins Tashihi işlemleri daire teslimlerinden yaklaşık 6 ay sonra tamamlanır.

 • Emlak Vergisi Bildirimleri Ne Zaman Gelir?

Kat irtifakı tapusu verilen daireler;

Gayrimenkulün kat irtifakı tapusunun adınıza çıkarılmasından sonra Kentpark & Akfen  tarafından ARSA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir

Kat mülkiyeti tesisi; Kat irtifakı tapuları adınıza çıkarılmış ve arsa emlak vergi bildirimleri verilmiş olan dairelerin iskân (yapı kullanma izin belgesi) işlemleri öncesi Kentpark & Akfen tarafından BİNA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir.

 • Çevre Temizlik Vergisinin Ödemesi Nereye Yapılmaktadır?

Çevre temizlik vergileri su faturalarına yansıtıldığından, vergi beyanının KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmesi gerekmemektedir.

 • Sunsetpark Göztepe’de Arsa Tapusu Ne Zaman Verilir?

Müşteri tarafından gerekli evraklar getirilip sözleşme imzalandıktan, peşinat yatırıldıktan ve varsa konut kredisi sözleşmesi müşteri tarafından imzalandıktan sonra tapu işlemlerine başlanır ve yaklaşık 6 ay içerisinde tapu verilir. Tapu, arsa paylı kat irtifakı tapusudur

Senetli satışlarda ise; ilgili senet ödemeleri yapıldıktan 1 ay  sonra Tapu verilir.

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde Kat Mülkiyet Tapusu Ne Zaman Verilir?

İskândan sonra yapılan cins tashihi tamamlanana kadar verilen tapu “Arsa paylı kat irtifakı” tapusudur. İskân alınıp cins tashihi yapıldıktan sonra verilen tapu “Kat mülkiyeti“ tapusudur. Arsa paylı kat irtifakı tapusu daire tamamlanıp, iskân alınıp, cins tashihi işlemi yapıldıktan sonra “Kat mülkiyeti” tapusuna dönüşür

 • Tapu Alma Aşamasında Tapu İle İlgili Ödeme Var mı?, Ne Kadar?

Satış işlemi sırasında; bağımsız bölüm bedelinin dışında kalan, alım-satım tapu harcının satış bedeli üzerinden ödenen alıcı payı müşteri tarafından ödenir. Tapu devri aşamasında ayrıca bir ücret alınmaz.

Eğer konut kredisi kullanılmışsa ipotek tesisinde müşteriden herhangi bir bedel alınmaz. İpoteğin kaldırılmasında Tapu Dairesi tarafından istenen bedel müşterilerimiz tarafından ödenecektir.

 • Dairemi İnşaat Başlamadan Görmek İstiyorum? Ne Yapmalıyım?

Kentpark & Akfen’e   (216) 301 20 21 numaralı telefondan arayarak başvurmanız gerekmektedir.

Bağımsız bölümün teslim tarihinden önce satın alınması halinde, Satıcının inşaat faaliyeti devam etmekte olduğundan, Alıcının  bu dönemde inşa halindeki bağımsız bölümü görmek için şantiye sahasına girmesi can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Alıcının  böyle bir talebi varsa bu talebini Satıcıya olarak bildirmek zorundadır. Satıcı, Alıcı’yı inşaat sahasına alıp almamakta serbesttir. Alıcı, Satıcı’nın elemanları tarafından bildirilecek güvenlik önlemlerini alarak ve onların eşliğinde ve denetiminde sahaya gireceğini, bu koşulları yerine getirmeksizin Satıcının yazılı muvafakati olmadan ve bilgisi dışında sahaya girmesi halinde meydana gelebilecek kazalarda Satıcı’nın kusurlu olmadığını ve herhangi bir şekilde zarar vukuunda Satıcıya yüklenebilecek her türlü tazmin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Alıcı, bu düzenlemenin kendi sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla yapıldığının; bunun dışında, alıcının bilgilenmesini ve inşaatın gelişimini izlemesini engelleme amacı gütmediğinin bilincindedir. Bu nedenle alıcı, kendisine düşen herhangi bir akdi veya kanunî muayene, kontrol ve inceleme yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, ileride işbu madde hükmüne istinad ederek, şantiyeye giremediğini ve gerekli incelemeyi yapamadığını ileri sürmeyecektir.

 • Öneri ve Şikayeti Nasıl İletebilirim?

Müşteri İlişkileri telefon numarası 0216 301 20 21’dir

Tüm geribildirimlerinizi sertac.kiyici@kentparkyapi.com adresine e-mail atabilirsiniz.

Geribildirimleriniz en kısa zamanda değerlendirilip siz değerli müşterilerimize geri dönülecektir.

Satış Vaadi Sözleşmesi

   GAYRİMENKUL  SATIŞ  VAADİ  SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR
 2. SATICI: KENTPARK GELS.VE MUH. HIZM. LTD. STI. – AKFEN INSAAT TAAH.TURZ.TIC.VE SAN.LTD.STI.ADI ORT.TIC.ISL.,

Göztepe Mah. Şair Ahmet Kemal Sok. No : 14

KADIKÖY, İSTANBUL.

Sözleşme’de “SATICI” olarak anılacaktır.

 1. ALICI:  XXXXXXX

ADRES:  XXXXXXX

 1. Kimlik no: XXXXXXX

Sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır.

 

 1. GAYRİMENKULUN DEĞERİ

İşbu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile SATICI tarafından satışı ve ALICI tarafından alınması vaadedilen Gayrimenkul’un / Bağımsız Bölüm’ün satış fiyatı KDV dahil ………….(……………)’dır. İşbu bedel emlak vergi beyanı altında değildir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; SATICI’nın maliki bulunduğu ve tapunun İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, 104 pafta, 411 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı olan; uygulama projelerine göre yapımı gerçekleştirilen “SUNSETPARK Caddebostan” isimli Proje içerisinde yer alan; tapu kaydına şerh edilmiş şekil ve şartlarda ortak kullanım alanları, otopark ve Yönetim Planı’nda belirtilen tahsis ve kullanım şartlarına haiz ve bu şartlarla sınırlı haklara sahip olan;  ……… numaralı, takriben ………. brüt alanlı, Bağımsız Bölüm’ün satış koşullarının ve SATICI ile ALICI’nın birbirlerine karşılıklı taahhütlerinin düzenlenmesidir.

 

ALICI, alacağı brüt m2 alanı ve konum ve katında değişiklik olmaması kaydı ile mimari projenin tasdikinden sonra bağımsız bölüm numarasında değişiklik olabileceğini şimdiden kabul etmiştir. ALICI’nın bu konuda hiçbir itirazı yoktur.

 

 1. SATIŞ BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI
 2. Bağımsız Bölüm’ün  işbu sözleşme  ve   ek(ler)’inde   belirlenmiş şartlarda, peşin Satış fiyatı KDV dahil ……….-TL (………………….)’dır.

 

 1. Taraflarca mutabık kalınarak değiştirilmedikçe satış fiyatı sabittir. Ödeme Planı’ndan kaynaklanan vade farkları ALICI tarafından ödenir. Satış Fiyatı’nın ödeme planı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek’te yer almaktadır.

 

 

 1. İşbu sözleşmeye ait CTH, İskan harçları, II no’lu harç beyannamesi, tapu harcının satıcıya ait kısmını, KMK’na uygun olarak Kat Mülkiyeti’ne geçilmesi ile ilgili doğacak harç ve vergilerin tümü SATICI tarafından, satış fiyatı haricinde ayrıca ve ilaveten ödenecektir. ALICI tapu harcının ALICI’ya ait kısmını ödemekle yükümlüdür. Site’nin yönetim planına uygun olarak yönetilmesi ve işletilmesi için ödenecek aidat ve giderlerin tutarları, yönetim planına göre oluşturulan idari organlar tarafından belirlenecek ve ödenecektir.
 2. ALICI, SATICI’ya ödemekle yükümlü olduğu Peşinat, Taksit ve Ara Ödeme vb. ödemeleri SATICI’nın işbu sözleşmede belirttiği Banka Hesap’larına yapacaktır. ALICI, bağımsız bölümün satışıyla ilgili Banka Kredisi (mortgage) kullanması halinde ise kullandığı kredi tutarını Banka’ya kredi kullanım günüyle aynı tarihte vereceği talimatla SATICI hesaplarına transfer edecektir.

 

 1. ALICI, tüm ödemeleri SATICI’nın kendisine vereceği “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” kod numarasını ve ALICI’nın satın aldığı bağımsız bölüm numarasını açık ve yazılı olarak belirterek SATICI’nın işbu sözleşmede belirtilen banka hesaplarına yapacaktır. Elden veya işbu sözleşmede belirtilmeyen hesaplara yapılmış ödemeler tamamen ALICI’nın sorumluluğunda olup SATICI tarafından ödeme alındı olarak kabul edilmeyecektir.
 2. ALICI tarafından yapılan ödemeler SATICI’nın banka hesaplarına alacak kaydedildikten sonra yapılmış sayılır. ALICI tarafından ödemelerin “Valör”lü yapılması SATICI’yı bağlamaz.

 

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 2. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 3. SATICI, bağımsız bölümü işbu sözleşme, ek(ler)inde ve Teknik Şartname – Mahal Listesi’nde belirtilen şartlarda imal edecek ve teslim tarihinde ALICI’ya teslim edecektir. SATICI, bağımsız bölümü mücbir sebepler ve mevsime bağlı gecikmeler dışında 31/12/2016 tarihinde “anahtar teslim” olarak tamamlayarak teslim edecektir. SATICI bu süreyi, inşaat ve mevzuattan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, en fazla 3 ay uzatabilir. Bu 3aylık uzatma süresince ALICI hiçbir şekilde kira veya benzeri maddi ve manevi talepte bulunmayacağını kabul eder. Peyzaj ve bahçeye ait alanların yapımı ve çevre düzenlemesi süresi, teslim süresinin dışındadır. Bu alanlar, teslim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanacaktır.
 4. Teslim; satışa konu bağımsız bölümün ve bağımsız bölümün bulunduğu Bina’da yer alan ortak alanlarının işbu sözleşme, ek(ler)inde ve Teknik Şartname – Mahal Listesi’nde belirtilen şartlarda inşaa edilip bitirilerek ALICI’nın kullanımına uygun halde ALICI’ya teslim edilmesidir. Yapı Kullanma İzni, bağımsız bölümün ALICI’ya tesliminden sonra Yapı Denetim Firması’nca İş Bitirme Belgesi’nin tanzim edilmesi ve verilmesini müteakip; aynı zamanda ise o günkü bağımsız bölüm maliklerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi kayıt ve şartıyla SATICI tarafından alınacaktır..
 5. SATICI, bağımsız bölümün inşaat, imalat ve yapım ile ilgili her tür işini, satış bedeli ve ilgili maddelerde belirtilen masraflarından başka bir ödeme talep etmeksizin ALICI adına da takip ederek sonuçlandıracaktır.
 6. SATICI, BİNA YÖNETİM PLANI uyarınca ALICI’nın kullanımına tahsis edilen depoyu binanın iskanının alınmasına mütakip 6 ay içinde teslim etmek zorundadır.
 7. ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 8. ALICI, satın aldığı bağımsız bölümün satış bedeli ve vade farkı, ara ödeme, masraf vb. tüm ödemeleri vadesinde ve eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. ALICI’nın konut kredisi kullandığı Banka’ya ve SATICI’ya ödemelerinin miktarı ve vadesi ne olursa olsun iki (2) taksidini süresinde ve tam olarak ödemediği takdirde SATICI, ikinci (2.) ödemenin vade tarihinde ALICI’ya yedi (7) gün ek süre tanıyarak muacceliyyet ihbarında bulunur. ALICI’nın bu süre sonuna kadar gecikmiş tüm ödemeleri yapmaması halinde geriye kalan tüm ödeme ve taksitler, nereye ödeneceği ayrılmaksızın muaccel hale gelir. Ödemelerin bu şekilde aksatılması ancak verilen süre sonunda ödenmesinden sonra ALICI’nın herhangi bir taksidini veya ödemesini tekrar aksatması, eksik ödemesi veya hiç ödememesi halinde ise bu kez ALICI’ya herhangi bir ek süre verilmez ve banka borcu dahil tüm borçları muaccel hale gelir.
 10. ALICI’nın banka kredisi sebebiyle taahhütlerini yerine getirmemesi ve banka tarafından bu durumun SATICI’ya rücu edilmesi halinde, SATICI uğradığı ve uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı faiz ve masrafları ile birlikte, bankadan ayrı ve bağımsız olarak, doğrudan ALICI’dan talep eder. Bu talep durumunda ALICI, bankanın yasal girişimlerinin sonuçlanması veya başkaca takiplerin sonuçlanmasının beklenmesi iddiasıyla hareket edemez, başkaca herhangi bir iddia ileri sürmeksizin SATICI’nın taleplerini karşılamakla yükümlüdür.
 11. ALICI’nın işbu sözleşme ile satın aldığı bağımsız bölümün tapusunun kendisine devir ve ferağı yapılmış olsa bile, borcunun tamamını ödemeden, SATICI’nın yazılı izin ve muvafakatı olmadan ve varsa ALICI’nın kredi kullandığı bankanın yazılı izin ve muvafakatı olmadan, kendisine devir ve ferağı yapılmış olan bağımsız bölümün tapusunu fiilen ve hukuken 3.kişilere devir ve temlik edemez.
 12. ALICI, satın aldığı bağımsız bölümü işbu sözleşme ve ek(ler)inde yer alan teknik şartname ve mahal listesine uygun olarak teslim almayı; başkaca taleplerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. ALICI, bağımsız bölüm kendisine teslim edilmiş olsa bile, iskan izni alınana ve SATICI’ya borcu tamamen bitene dek, bağımsız bölümde hiçbir fiziki değişiklik veya tadilat yapamaz. Ancak iskan izni alındıktan ve ALICI’nın SATICI’ya olan borcu tamamen bittikten sonra, ALICI, bağımsız bölümün betonarme yapısına, taşıyıcı sistemine zarar vermeden, yönetim planına uygun olarak ve Site Yönetimi’nin yazılı olur ve muvafakatını almak kaydıyla değişiklik veya tadilat yapabilir.
 14. ALICI, SATICI’nın kendisine yaptığı bağımsız bölüm davetine uymak ve süresi içinde bizzat kendisi veya vekili marifetiyle bağımsız bölümü teslim almak zorundadır. ALICI’nın bağımsız bölümü teslim almaktan kaçınması halinde; teslim alma süresinin bittiği tarihten itibaren, bağımsız bölüme ilişkin bakım ve onarım, her türlü yönetim ve umumi gider payları ile vergi resim ve harçları toplamının %25 (yüzdeyirmibeş) fazlasıyla, ALICI tarafından bağımsız bölümü teslim aldığı tarihte peşinen ödemek zorundadır. Bu ödeme yapılmadan teslim yapılmaz ve temerrüt hali devam eder.
 15. SATICI, bağımsız bölümün ALICI’ya geç teslim edilmesinden dolayı ödemek zorunda kaldığı giderleri, yasal faizleri ve ödenen meblağın %25 (yüzdeyirmibeş)’i oranındaki Cezai Şart ile birlikte ALICI’ya rücu eder.
 16. ALICI’nın davete rağmen teslim almaması halinde geç teslim gibi sebeplerle gecikme veya teslimin gecikmesi sebebi ile bağımsız bölümün göreceği zarar ve hasarlar sebebi ile SATICI’dan kira, hasar, veya geç teslim tazminatı gibi bir talepte bulunamaz.
 17. ALICI, teslim tarihinden önce (inşaat faaliyetlerinin devamı sırasında) bağımsız bölümü görmek vb. gerekçelerle yazılı izin ve SATICI’nın görevlendirdiği bir refakatçi olmaksızın şantiye sahasına giremez. Bağımsız bölüm’ü görmek isteyen ALICI, bu yöndeki talebini SATICI’ya yazılı olarak bildirir. SATICI’nın onayı ile belirlenen gün ve saatlerde, gerekli güvenlik önlemleri de alınarak, bağımsız bölüm satıcının bir yetkilisi refakatinde ALICI’nın incelemesine hazır bulundurulur. Belirlenen prosedüre uyulmaksızın, izinsiz ve denetimsiz biçimde şantiye sahasına girilmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü kaza veya hasardan ALICI sorumludur.

 

 

 1. KAT İRTİFAKI, KAT MÜLKİYETİ, YÖNETİM PLANI ve GENEL GİDERLER
 2. ALICI’ya kanuna uygun biçimde kat irtifakı tesis edilen bir bağımsız bölüm satılmaktadır. Bağımsız bölümün inşaatlar bitip iskan izinleri alındıktan sonra Kat Mülkiyeti’ne dönüştürülmesi ve Kat Mülkiyeti esasına göre tapu çıkarılması, cins tashihi işlemleri, tüm masrafları SATICI tarafından gerçekleştirilecektir.
 3. ALICI, gerek kat irtifakı gerekse kat mülkiyeti kurulması aşamasında bağımsız bölümün bulunduğu Ana Gayrimenkul üzerinde yönetim planı oluşturma ve gerektiğinde bu yönetim planını değiştirme hususunda SATICI’nın tam yetkisini ve bu şekilde tapuya şerh edilecek Yönetim Planı hükümlerinin bağlayıcılığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre gerekli organlar oluşuncaya kadar; konutun veya işyerinin bulunduğu bina ortak yer ve tesisler SATICI tarafından yönetilebileceği gibi, SATICI yönetim işlerini bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de bırakabilir veya

 

 1. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ÜN TAPU VE FERAĞ TAKRİRİNİN VERİLMESİ

Satılan bağımsız bölümün tapu devir ve ferağı aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi ile yapılır.

 1. Satış bedeli ve bu sözleşmede belirtilen tüm ödemelerin tamamının SATICI’ya ödenmesi halinde tapunun üzerinde hiçbir takyidat konulmadan tapu ALICI’ya devredilir. Ancak ALICI tapuyu almasına rağmen bu sözleşmedeki diğer hükümlere uymak zorundadır.
 2. Banka kredili satışlarda, bağımsız bölüm SATICI kefaleti ile Banka’ya 1. derecede ipotek edilerek ALICI’nın banka ile yaptığı sözleşme gereğince ALICI adına mortgage kredisi kullandırılmaktadır. SATICI, bu krediye bağımsız bölümün ALICI’ya teslimine ve teslim belgesini alıncaya kadar Banka’ya karşı ALICI ile birlikte müşterek ve müteselsil borçludur.
 3. Tapunun ALICI’ya devri için; bağımsız bölümün ALICI’ya teslimine kadar ödenmesi gereken tüm ödemelerin tam ve zamanında yapılması; bağımsız bölümün tesliminin gerçekleşmesi; teslimle birlikte ALICI’nın bağımsız bölümü teslim aldığına dair belgeyi SATICI’ya vermesi; bağımsız bölüm tapusunun ALICI’ya devri öncesinde kredi sözleşmesindeki SATICI kefaletinin sona erdiğine dair yazının Banka’ca düzenlenerek SATICI’YA verilmesi ve böylelikle SATICI’nın kefaletinin sona ermesi ile bağımsız bölüm, üzerindeki ALICI’nın aldığı krediye karşılık BANKA İPOTEĞİ ile birlikte ALICI’ya devredilecektir.
 4. SATICI’nın kabulü ve ALICI’nın SATICI’ya yeterli teminatı vermesi halinde bağımsız bölüm tapusu usulü dairesinde ALICI’ya her zaman devredilebilir.
 5. Hangi halle olursa olsun tapunun verilmesi SATICI’nın diğer hak ve alacaklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

 

 1. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ÜN TESLİMİ

Bağımsız bölüm 5. Maddeki belirtilen tarihte ALICI’ya teslim edilecektir. Bu aynı zamanda Proje’nin de bitim tarihidir. SATICI, inşaatları tamamladığında ALICI’ya bağımsız bölümü teslim alması için yazılı davette bulunur. ALICI yapılan davet bildiriminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bağımsız bölümü kendisi veya vekili aracılığıyla teslim almak zorundadır. Bu süre içerisinde başvuran ALICI’nın bağımsız bölümde eksiklikler olması ve bu hususların SATICI’nın katılımıyla tutanak altına alınması halinde nihai teslim bu eksikliklerin tamamlanmasıyla yapılır. Eksik teslim tutanağında belirlenen maddeler kesin olup bunların giderilmesiyle ALICI ile SATICI arasında “Teslim Tutanağı” düzenlenir ve imzalanır. Bu tutanakta belirtilmeyen hususlar daha önce teslim edilmiş sayılır. Eksik teslim tutanağındaki işlerin yapılmasıyla yeniden teslim daveti çıkarılmaz ve varsa eksiklikler tamamlanınca fiili teslim yapılır.

 

Bağımsız bölümü teslim alan ALICI, yanlış veya hatalı imalat ile gizli ayıpların düzeltilmesi konusu dışında kullanımdan, yıpranmadan veya yanlış müdahaleden kaynaklanan tüm hasar ve kusurlardan kendisi sorumludur. Bu süre teslim belgesi ile başlar. Teslim belgesi düzenlenmeden bağımsız bölüm teslim edilmez.

 

Teslim ile birlikte ALICI, SATICI’nın kanundan doğan sorumlulukları dışında Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı, İşletme Projesi ve bu sözleşme uyarınca kat malikine yüklenmiş olan tüm mükellefiyetleri üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Teslim SATICI’nın ALICI’dan olan alacaklarını talep hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez. Bağımsız bölümün teslimine rağmen her tür genel abone ve hizmetlerin verilmeye başlandığı bilgisi yazılı olarak ALICI’ya verilmeden önce bağımsız bölümde yaşam başlamayacaktır. Bu nedenle bu bildirimden önce kendi bağımsız bölümünde yaşamaya başlama halinde SATICI hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi kesin teslim yapılmış sayılır.

 

Mücbir sebep, olağanüstü hal vb. gibi SATICI’nın iradesini aşan nedenlerin ortaya çıkması halinde süre durur, mücbir sebep yada engel ortadan kalktığında süre tekrar başlar ve aradaki süre teslim süresine eklenir.

 

Bağımsız Bölüm’ün teslim süresi belli olmakla birlikte, sözleşme ve eklerine göre veya tarafların mutabakatı ile verilen ek süreler, mücbir sebep süreleri, eksiklikleri giderme süreleri, eksik teslim belgesine göre tamamlama süresi,  uygun görülecek süre vb. nedenlerle uzayan süreler de eklendikten sonra bulunacak teslim sürelerini geçerse; SATICI, teslimde gecikilen her ay için KDV hariç peşin satış bedelinin binde ikisi kadar gecikme Cezai Şart’ını ALICI’ya  ödemekle yükümlüdür.

 

 1. GENEL ŞARTLAR
 2. SATICI’nın yükümlülüğü, bu sözleşmede kendisine düşen taahhütler ile Teknik Şartname’de yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile sınırlıdır.
 3. Esas olarak Sözleşme ve Teknik Şartname geçerli olup, tanıtım için kullanılan ve SATICI’nın üzerinde gerekli gördüğü zaman değişiklik yapabileceği tanıtım amaçlı “görsel malzeme“ ileri sürülerek hak talebinde bulunulamaz.
 4. SATICI, yapım sırasında teknik zorunluluk sayılabilecek sebeplerle her türlü değişikliği serbestçe yapabilir. ALICI, bu değişikliklere ilişkin herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ancak bu değişiklikler ALICI aleyhine yapılamaz.
 5. Bağımsız Bölüm’e su, elektrik, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerin kurulumuna ilişkin her türlü gider (tesis, abonman vs.) ALICI’ya aittir. ALICI, bu abonelikleri kendi adına tesis etmeksizin, SATICI’ya ait hizmet veya aboneliklerden faydalanırsa; bunların tüm masraf ve giderlerinden kendine düşen bedelleri zamanında ve itirazsız ödeyecektir. Ancak SATICI bu faydalanmayı süre veya şart olmaksızın her zaman iptal ile yetkilidir.
 6. Tapu devri için gerekli belgeler, SATICI tarafından ALICI’ya verilecek ve ALICI tapu devir işlemlerini yapacaktır. Devir bedellerinin ALICI’ya düşen miktarı başkaca bir ihtar veya karara gerek kalmaksızın ALICI tarafından SATICI’ya ödenir.
 7. ALICI, işlemlerin kendi adına yürütülmesinden dolayı, gerek resmi merciler (Belediye, ilgili Elektrik Doğalgaz ve Su Kurumları, SSK ve Tapu Sicil Müdürlüğü vb.) nezdindeki işlemleri takip ve sonuçlandırmak, gerekse hukuki işlemlerin (Kat Mülkiyeti kurulması, Yönetim Planı şerhi, değiştirilmesi vb.) gerçekleştirilmesi amacıyla; SATICI’ya veya SATICI’nın göstereceği üçüncü kişilere) yasal izinleri ve ekte örneği bulunan Vekaletname’yi verecektir. ALICI, “bu işleri bizzat kendisi takip edeceği veya kendi vekilleri vasıtasıyla yürüteceği” gerekçesiyle bu vekaletleri zamanında vermekten kaçınamayacağı gibi, verilmiş vekaletleri de işlerin sonuçlandığı kendisine SATICI tarafından resmen bildirilmeden iptal edemez. Vekaletler sadece vekil edilence tarif edilmiş işler için kullanılacak ve yapılan işlerin birer suretleri ALICI’ya verilecektir. Bu vekaletlerden doğan işlerin masrafları ALICI tarafından ödenir, ancak hiçbir şekilde vekalet ve iş takip ücreti talep edilmez.
 8. ALICI konumunda birden fazla gerçek veya tüzel kişi bulunması halinde, ALICI’ların sorumluluğu müşterek ve müteselsildir. Bu sebeple alıcılardan hiç biri def’i beyanında bulunamazlar. Bu Sözleşmede “ALICI” belirtilerek tanımlanan bir konuda, ALICI’lardan herhangi birisine yapılan tebligat ve/veya ALICILAR’dan herhangi birisi tarafından gerçekleştirilen yazılı irade açıklaması tüm ALICILAR’ı bağlar. ALICILAR arasında bu konularda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, SATICI yönünden hüküm doğurmaz.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

SATICI, ALICI’nın Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi, Sözleşme’ye aykırı davranması veya Sözleşme’nin yürütülebilmesi için SATICI’nın bildirimlerine uymaması halinde Sözleşme’yi tek taraflı fesih edebilir.

 

ALICI’nın yükümlülüklerine uymaması nedeniyle, SATICI’nın Sözleşme’de öngörülen cezai şart veya tazminat gibi başka haklarını kullanmış olması, SATICI’nın fesih hakkını ortadan kaldırmaz.

 

ALICI’nın kusuru nedeniyle feshin gerçekleşmesi halinde ALICI’nın SATICI’ya  o tarihe kadar ödediği bedellerden SATICI’nın zararına sebep olmayacak tüm masraf ve kesintiler yapıldıktan sonra kalan ödenmiş bedelin %10’u (yüzdeon) sözleşme fesih tazminatı olarak kesilir. Kalan bedel ise bağımsız bölümün yeniden satılmasını müteakiben en geç 15 (onbeş) gün içinde faizsiz olarak ALICI’ya iade olunur. Geri ödeme için satışın gerçekleşmemesi halinde iade satışa konu bağımsız bölümün teslim tarihini geçemez.

 

Sözleşmesi feshedilen ALICI bağımsız bölümü teslim almışsa teslim aldığı tarihteki haliyle ve en geç 3 (üç) günde derhal tahliye ederek SATICI’ya geri teslim zorundadır. Bağımsız bölüm derhal geri teslim edilmez ise çevre emsal kira bedelinin %50 (yüzdeelli) fazlasıyla oturduğu süre için kira öder. Geri teslim yapılmadığı sürece iade yapılmaz ve iade yapılırken bu tahakkuk eden kira bedelleri ile iade edilen yerin eski hale getirilme masrafları, tazminatlar ve masraflar peşinen kesilir.

 

SATICI’nın Sözleşme’de yer alan “Bağımsız Bölüm’ün Tapu ve Ferağ takririnin verilmesi” şartlarında, süresi içerisinde ve Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerle tamamlayarak bağımsız bölümü ALICI’ya teslim etmemesi; tapu devir ve ferağ verilmesi şartları oluştuğu halde tapuda devir ve ferağ yapmaması veya SATICI’nın yükümlülüklerinden herhangi birini telafi edilemez şekilde yerine getirmemesi ve bu konuda ALICI tarafından yapılan bildirimlere uymaması halinde ALICI Sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

ALICI’nın Sözleşme’de öngörülen cezai şart veya tazminat gibi başka haklarını kullanmış olması, ALICI’nın fesih hakkını ortadan kaldırmaz. Bu durumun gerçekleşmesi halinde yapılan fiili ödemelerinin tamamını ve bunun %10’u (yüzdeon) kadar masraf ve tazminatı  SATICI’dan talep eder. Taşınmazın sözleşme ve eklerine uygun yapılması ve teslimi hallerinde ALICI’nın fesih hakkı olmayacaktır.

 

 1. TEBLİGAT ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar aralarında “yazılı beyan” usulünü seçtikleri için, şifahen söylenen hiçbir husus geçerli değildir. Yazılı beyanlar ise, sadece ALICI’nın veya SATICI’nın kendilerince veya resmi vekilleri yoluyla ve Tebligat Kanunu’na uygun yapılması halinde geçerlidir.

 

Taraflar arasındaki irade beyanlarının geçerliliği yazılılık koşuluna bağlı olup, Sözleşme’de gösterilen adresler tarafların tebligat adresi olarak kabul edilir. Adreslerin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi halinde sonuç doğurur. Yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde eski adrese gönderilen tebligatlar geçerli ve anılan adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Bu durumda Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanmadığından bahisle usulsüz tebligat iddiasında bulunulamaz.

Sözleşme konusu borç ve ödemeye ilişkin her türlü uyuşmazlıkta, SATICI kayıtları ve defterleri yegane delil kabul edilir. Bu kabul, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca “münhasır delil sözleşmesi” niteliğindedir.

 

Sözleşme nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN EKLERİ
 • Mahal Listesi
 • Vekaletname örneği
 1. İRADE’YE UYGUNLUK BEYANI

Taraflar işbu Sözleşme’de yer alan hükümleri özenle inceleyip, okuyarak benimsediklerini, düzenlemelerin tamamında mutabık kaldıklarını ve Sözleşme’deki yükümlülüklerini ve sorumlulukları kapsamında düzenlenen tüm hususları açıkça kabul ve taahhüt ettiklerini beyan kabul ve taahhüt ederler.

 

13 Madde’den ve Ek 4 Belge’den oluşan iş bu Sözleşme; 29/11/2014 tarihinde, birer nüshası taraflarda kalacak şekilde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

                                 SATICI                                                                                          ALICI

KENTPARK  GAYR. GELS. VE MUH. HIZM. LTD. STI. –                              ……………………..

AKFEN INSAAT TAAH.TURZ.TIC.VE SAN.LTD.STI.

ADI ORT.TIC.ISL                                                                                                            

Tasarım Proje Hakkında

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde Kapıcı Dairesi Olacak Mı?

Ruhsat projelerinde kapıcı dairesi gösteriliyor. İnşaat bitip iskan alındıktan sonra kat malikleri kapıcı dairesinin nasıl kullanacağını belirleyecektir.

 • Otopark İmkanları Nelerdir?

Her daireye 1 kapalı otopark yeri hesabı yapılarak 29 araçlık otopark yeri tasarlanmıştır.

Otopark yerleri tahsisli değildir.

 • Klima Var Mı?

Dairelerde salonda ve ebeveyn yatak odasında Klima alt yapısı sağlanacaktır. Sadece salonda 1 adet  A sınıfı klima takılacaktır.

 • Isınma ve Sıcak Su Sistemi Nedir?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği, Konutların ısınma ve kullanma sıcak su sistemi bina merkezi sistem olup, kullanım sıcak suyu da merkezi kazan sisteminden temin edilecektir. Dairelerin, ısınma suyu kalorimetre, sıcak su kullanım miktarları sıcak su sayaçları ile konutlar bazında belirlenecektir

 • Sunsetpark Göztepe’de Daire Aldım; Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayacımı Ben Mi Alacağım?

Elektrik ve doğalgaz  sayaçlarının temini ve montajı Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır. Kentpark & Akfen tarafından abonelik bağlantı bedelleri elektrik idaresine yatırılacaktır. Müşteri, abonelik evrakları ile birlikte İgdaş ve Ayedaş’a gidip abonelik güvence bedellerini ödeyerek aboneliğini yapacaktır.

Kullanım su sayacı alımı, montajı ve aboneliği Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır.

 • Dekorasyon Alternetifleri Nelerdir?

Farklı beğeniler için 3 farklı dekorasyon alternatifi sunulacaktır.

Dekorasyon alternatiflerini satış ofisimizden ya da www.sunsetparkgoztepe.com adresinden öğrenebilirsiniz.

 • Dairede Isı ve Ses İzolasyonu Var Mıdır?

Enerji Performans Yönetmeliği çerçevesinde, bağımsız bölümler arasında gerekli ısı ve ses izolasyonu yapılacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Telefon Kapasitesi Durumu Nedir? İnternet Bağlantısı Var Mıdır?

Telefon ve internet hizmetinin sağlanması Türk Telekom’un hizmetleri içinde yer almaktadır. Türk Telekom’un Sunsetpark Göztepe Projesine  bu hizmeti getirmesi halinde daire sahiplerinin faydalanması mümkün olabilecektir. Her evde minimum 1 adet analog telefon hattı, 4 adet ethernet hattı (Telefon, IP TV, yüksek hızlı geniş bant internet erişimi) altyapısı kurulacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Jeneratör Var Mıdır?

Tüm ortak alanların ve dairelerin güç ihtiyacını karşılayacak kapasitede jeneratör sağlanacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Yangın İhbar Butonu Var Mıdır?

Blok kat hollerinde, kapalı otoparklarda, Yangın ihbar butonu ve korna mevcuttur.

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde Kaç Adet Asansör Bulunmaktadır?

En az bir tanesi 900kg olmak üzere toplamda 2 adet asansör bulunmaktadır.

 • Su Deposu Var Mı?

Konutların kullanma suyu şehir şebekesinden temin edilecek olup, su kesilmeleri ve basınç yetersizliğine  karşı su deposu ve hidrofor sistemleri bulunacaktır.

Yangın ve bahçe sulama su deposu 2. Bodrum katta bulunacaktır. Yangın suyu deposundan binaya su bağlantısı bulunmaktadır.

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde İnterkom Sistemleri Nasıldır?

Dairelerde bina giriş kapısı daire içi görüşme sağlayan görüntülü bir interkom sistemi kurulacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de CCTV ( Kapalı Devre Kamera Sistemi ) Var Mıdır?

CCTV ( kapalı devre kamera sistemi ) bulunmaktadır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Engeliler İçin Neler Düşünüldü?

Engelli ve çocuk arabası sirkülâsyonu düşünülerek bina içi asansörlere ulaşım sağlanacak, ortak peyzaj alanlarında , engelli ve bebek arabası dolaşımı sağlanabilecek şekilde yol bağlantıları yapılacaktır.

 • Bahçe ve Peyzaj Özellikleri Nelerdir?

Bitkisel peyzaj çalışması Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır. Bahçe katı olduğu gibi sadece peyzaja ayrılmıştır.

Bahçenin içinde yeşilliklerle çevrilmiş 1 adet kamelya ve 1 adet çocuk parkı olacaktır.

 • Daire Tipleri Nelerdir?

1+1 , 2+1, 3+1 ve 4+1 olacaktır.

İnşaat Yapım Teknikleri

 • Sunsetpark Göztepe’nin zemin yapısı nasıldır? Sunsetpark Göztepe’e ait zemin etüd raporunu alabilir miyim?

Sunsetpark Göztepe proje sahası genellikle düz bir yapıya sahiptir. Proje alanında heyelan, su baskını vb. doğak afet izlenimleri gözlenmemiştir.  Arazide 0,5-1,5m civarında dolgu malzemesi bulunmakadır. 1,5-4,5m aralığında anakayanın ayrışması sonucu siltli kil katmanı bulunmaktadır.5,4-9,4m aralığında ise sarımsı gri-mavimsi gri tonlarda kil taşı – kireç taşı litolojisindedir.  Proje zemini kayma dalga hızları bakımından zemin grubu A sınıfıdır. Orta-iyi sismik dirençli zon olarak tanımlanabilir. Planlanan temel seviyelerinde taşıma gücü ve oturma problemi yoktur. Yeraltı su seviyesi 8,5m civarlarındadır.. Söz konusu bilgiler hazırlanan zemin etüt raporunda ayrıntılı olarak verilmekte olup daire alıp almadığına bakılmaksızın isteyen kişiye satış ofislerinden zemin etüd raporu verilebilir. Satış ofislerimizden zemin etüd raporlarımızı temin edebilirsiniz.

 • Binada Deprem Güvenliği Nasıldır?

Sunsetpark Göztepe projesi tümüyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanmış olan Standartlara ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)’e uygun olarak tasarlanmış, ilgili Yönetmelik ve Standartların gerektirdiği tüm şartlar sağlanmıştır. Saha bütününde ve binanın altında sondaj çalışması ve jeofizik çalışmalar (rezistive-özdirenç ölçümleri, microtremör, presiyometre ve sismik kırılma ölçümleri) yapılmış, zemin sondajlarından alınmış numuneler üzerinde Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarda;P laboratuar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler konusunda uzman inşaat, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından analiz edilmiş; proje kapsamında inşaa edilecek yapıların temel zeminleri, bina-zemin ilişkileri, deprem ve doğal afet risklerine ilişkin mühendislik değerlendirmeleri ve önerileri zemin ve temel etüt raporu olarak düzenlenmiştir. Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları tarafından da onaylanan zemin ve temel etüt raporunda verilen değerlendirme ve öneriler öğretim üyeleri ve akademisyen geoteknik danışmanlar tarafından incelerek yapıların temel sistemleri ve depremsellikleri belirlenmiştir. Sunsetpark Göztepe inşaatı belirlenen temel sistemleri ve depremselliklere tümüyle uygun olarak tasarlanmış olup, tasarımlarına uygun olarak inşaa edilecektir.

 • Konutun İnşaat Yapım Tekniği Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

Zemin ve temel etüt raporunda yapıların radye temel ile taşıtılması durumunda taşıma gücü açısından herhangi bir sorun ile karşılaşılması beklenilmediği belirtilmektedir. Bu sebeple proje genelinde temel sistemi radye temel sistemi olarak belirlenmiştir. Bina temeli zemin raporunda uygunluğu belirtilen derinlikte 85cm kalınlıklı radye temel olarak teşkil edilecektir. Temel üzerine bina geleneksel ve modern kalıp sistemleri kullanılarak 2 bodrum+zemin+9 kat olarak yapılacaktır. Döşeme sistemi asmolen olacaktır. İnşaatın her adımında birinci sınıf işçilik anlayışını kaybetmeyip birinci sınıf malzeme kullanılacaktır. Ayrıca elektrik, mekanik gibi altyapısal işler gündelik yaşantıya hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Altyapısal tüm işler kullanıcının verimli olarak kullanmasına yönelik tasarlanmıştır.

 • Temeller Korozyona Karşı Nasıl Korunacaktır?

Tüm yapı temelleri bohçalama sistemi ile izole edilerek zemin suyu etkilerinden korunacaktır. Ayrıca tüm yapının çevresi çevre drenajı tesis edilerek zemin suları drene edilecek; böylece yapı temelleri zemin sularının zararlı etkilerinden korunmuş olacaktır. Radye temel imalatlarında pas payı değerleri yüksek tutularak temel sistemlerindeki donatının korozyona uğraması önlenmektedir.

 • Kış Aylarında Su Yoğunluğu Nasıl Drene Edilecektir?

Yüzeysel sular Yağmur suyu drenaj hatları ile drene edilecektir. Gerek kapalı otopark gerek açık otopark yüzeysel suları altyapısı özenle tasarlanarak korige borularla şehir yağmur suyu hattına ulaştırılacaktır. Bu şekilde proje alanında herhangi bir şekilde drenaj sıkıntısı olmayacaktır.

 • Sunsetpark Göztepe’de Kullanılan Betonun Özellikleri Nelerdir?

Temel betonunda C30 sınıfı ve kat betonlarında C35 kategorisinde, yüksek mukavemetli beton çeşidi kullanılacaktır. Projede uygulanacak her beton uygulamasından beton numunesi alınarak uygunlukları hem belediyece hem de özel laboratuvar denetiminde kontrol edilecektir.

Satış İşlemi

 • Yabancı Uyrukluyum. Sunsetpark Göztepe’den Daire Alabilir miyim?

Yabancı uyrukluların taşınmaz edinim talepleri, vatandaşı oldukları ülkenin Türkiye ile arasındaki karşılıklılık durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Eğer vatandaşı olunan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık var ise, gerekli onaylar alındığı takdirde daire sahibi olunabilir. Konunun takibi Kentpark & Akfen tarafından yapılmaktadır. Detaylı bilgiye Satış Ofislerimizden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda konut edinme talepleri; ilgili belediye veya valilikten alınacak yazı ile Uygulama İmar Planı veya Mevzi İmar Planında talep konusu taşınmazın, konut veya işyeri olarak ayrılmış olduğunun belgelendirilmesi ve bu amaçlarla kullanılmak amacıyla tapuya tescil edilmiş olması ile yetkili komutanlık vasıtasıyla askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri dışında kaldığının tespiti kaydıyla, doğrudan Tapu Sicil Müdürlüklerince yapılacaktır. Belirtilen koşulların sağlanması halinde ilgili ülke vatandaşları konut edinebileceklerdir.

Eğer vatandaşı olunan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık yok ise, kişinin konut edinme talebi, Genel Müdürlükle herhangi bir yazışma yapılmadan doğrudan Tapu Sicil Müdürlüklerince reddedilecektir.

Son olarak, karşılıklılık olan ülke vatandaşlarından biri olunmaması halinde, kişilerin konut edinme talepleri, gerekli belgeleriyle birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek alınacak talimata göre sonuçlandırılacaktır.

Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan ve bulunmayan ülkelerin listesi değişebileceğinden veya ülkeler arasında her an farklı koşullar getirilebileceğinden, yabancı uyruklu kişilerin konut edinme talepleri o günün koşullarının öğrenilmesi ile netlik kazanacaktır. Bu nedenle talep tarihinde TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü) bünyesinde yer alan yabancı işler biriminden bilgi edinilmesi ile en doğru sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

 • Daireyi Satın Almadan Önce Sözleşmenin Bir Kopyasını Alabilir miyim?

Dilerseniz Satış Ofisimizde örnek sözleşmemizi inceleyebilirsiniz

 • Sunsetpark Göztepe’de Birden Fazla Kişi Ortak Daire Alabilir Miyiz?

Evet ortak daire alabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri

 • Sunsetpark Göztepe’de Site Aidatları Nasıl Olacak?

Sözleşmede belirtilen teslim tarihiyle birlikte yaşama başlayan apartmanda, apartman yönetimi tarafından belirlenmiş aidatların da daire sahipleri tarafından ödeme sorumluluğu başlamış olacaktır

Aidat miktarları apartman yönetimi oluştuktan sonra apartman yönetimi tarafından hazırlanan yıllık bütçenin kabul edilmesiyle belirlenir. Aidatlara dahil olan kalemlerin içeriği ve paylaşım tarzı yönetim planında yer almaktadır. Aidat miktarlarıyla ilgili duyurular apartman yönetimi tarafından daire sahiplerine ayrıca yapılacaktır.

 • Sunsetpark Göztepede Apartman Aidatı Ne Zaman Başlar? Ortak Alanların Bakımını Kim Yapar?

Apartman aidatı, daire teslimleriyle birlikte Sunsetpark Göztepe apartman yönetiminin teşkili ve devreye girmesi ile başlar. Aidatın ne zaman yatırılacağını aparman yönetimi belirler. Sunsetpark Göztepe projesi ortak alanlarının bakımı apartman yönetimi tarafından yapılır.

 • Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan ) Alımı, Cins Tashihi İşlemleri Nasıl ve Ne Kadar Zamanda Gerçekleştirilmektedir?

İnşaatın bitimi akabinde iskan belgesini alabilmemiz için, namınıza arsa emlak vergi beyanı değişikliği yapılarak bina emlak beyanı tanzimi ile firmamız tarafından KADIKÖY Belediyesi’ne verilerek beyan suret tasdiki yapılır.

İskan ve Cins Tashihi işlemleri daire teslimlerinden yaklaşık 6 ay sonra tamamlanır.

 • Emlak Vergisi Bildirimleri Ne Zaman Gelir?

Kat irtifakı tapusu verilen daireler;

Gayrimenkulün kat irtifakı tapusunun adınıza çıkarılmasından sonra Kentpark & Akfen  tarafından ARSA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir

Kat mülkiyeti tesisi; Kat irtifakı tapuları adınıza çıkarılmış ve arsa emlak vergi bildirimleri verilmiş olan dairelerin iskân (yapı kullanma izin belgesi) işlemleri öncesi Kentpark & Akfen tarafından BİNA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir.

 • Çevre Temizlik Vergisinin Ödemesi Nereye Yapılmaktadır?

Çevre temizlik vergileri su faturalarına yansıtıldığından, vergi beyanının KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmesi gerekmemektedir.

 • Sunsetpark Göztepe’de Arsa Tapusu Ne Zaman Verilir?

Müşteri tarafından gerekli evraklar getirilip sözleşme imzalandıktan, peşinat yatırıldıktan ve varsa konut kredisi sözleşmesi müşteri tarafından imzalandıktan sonra tapu işlemlerine başlanır ve yaklaşık 6 ay içerisinde tapu verilir. Tapu, arsa paylı kat irtifakı tapusudur

Senetli satışlarda ise; ilgili senet ödemeleri yapıldıktan 1 ay  sonra Tapu verilir.

 • Sunsetpark Göztepe Projesinde Kat Mülkiyet Tapusu Ne Zaman Verilir?

İskândan sonra yapılan cins tashihi tamamlanana kadar verilen tapu “Arsa paylı kat irtifakı” tapusudur. İskân alınıp cins tashihi yapıldıktan sonra verilen tapu “Kat mülkiyeti“ tapusudur. Arsa paylı kat irtifakı tapusu daire tamamlanıp, iskân alınıp, cins tashihi işlemi yapıldıktan sonra “Kat mülkiyeti” tapusuna dönüşür

 • Tapu Alma Aşamasında Tapu İle İlgili Ödeme Var mı?, Ne Kadar?

Satış işlemi sırasında; bağımsız bölüm bedelinin dışında kalan, alım-satım tapu harcının satış bedeli üzerinden ödenen alıcı payı müşteri tarafından ödenir. Tapu devri aşamasında ayrıca bir ücret alınmaz.

Eğer konut kredisi kullanılmışsa ipotek tesisinde müşteriden herhangi bir bedel alınmaz. İpoteğin kaldırılmasında Tapu Dairesi tarafından istenen bedel müşterilerimiz tarafından ödenecektir.

 • Dairemi İnşaat Başlamadan Görmek İstiyorum? Ne Yapmalıyım?

Kentpark & Akfen’e   (216) 301 20 21 numaralı telefondan arayarak başvurmanız gerekmektedir.

Bağımsız bölümün teslim tarihinden önce satın alınması halinde, Satıcının inşaat faaliyeti devam etmekte olduğundan, Alıcının  bu dönemde inşa halindeki bağımsız bölümü görmek için şantiye sahasına girmesi can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Alıcının  böyle bir talebi varsa bu talebini Satıcıya olarak bildirmek zorundadır. Satıcı, Alıcı’yı inşaat sahasına alıp almamakta serbesttir. Alıcı, Satıcı’nın elemanları tarafından bildirilecek güvenlik önlemlerini alarak ve onların eşliğinde ve denetiminde sahaya gireceğini, bu koşulları yerine getirmeksizin Satıcının yazılı muvafakati olmadan ve bilgisi dışında sahaya girmesi halinde meydana gelebilecek kazalarda Satıcı’nın kusurlu olmadığını ve herhangi bir şekilde zarar vukuunda Satıcıya yüklenebilecek her türlü tazmin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Alıcı, bu düzenlemenin kendi sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla yapıldığının; bunun dışında, alıcının bilgilenmesini ve inşaatın gelişimini izlemesini engelleme amacı gütmediğinin bilincindedir. Bu nedenle alıcı, kendisine düşen herhangi bir akdi veya kanunî muayene, kontrol ve inceleme yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, ileride işbu madde hükmüne istinad ederek, şantiyeye giremediğini ve gerekli incelemeyi yapamadığını ileri sürmeyecektir.

 • Öneri ve Şikayeti Nasıl İletebilirim?

Müşteri İlişkileri telefon numarası 0216 301 20 21’dir

Tüm geribildirimlerinizi sertac.kiyici@kentparkyapi.com adresine e-mail atabilirsiniz.

Geribildirimleriniz en kısa zamanda değerlendirilip siz değerli müşterilerimize geri dönülecektir.